අන්තරේ කැඳවුම්කරු ඇප මත මුදා හරියි

බත්තරමුල්ලේ විරෝධතාවයක් අතරතුර අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ බාරයේ සිටි අන්තරේ කැඳවුම්කරු මහීල් බන්ඩාර දෙහිදෙනිය ඇප මත මුදා හැර තිබේ.