2019 පළමු පාසල් වාරය අප්‍රේල් 5 වැනිදා අවසන්

2019 වර්ෂය සඳහා පළමු පාසල් වාරය අප්‍රේල් 5 වන දා අවසන් වනු ඇත.

ඒ අනුව දෙවන පාසල් වාරය අප්‍රේල් මස 22 වන දා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.