බස් රථ වල පාර්සල් අරන් යන්න එපා

දිවයින පුරා ස්ථාන කිහිපයක ඇති වූ පිපිරීම් හේතුවෙන් බස් රථ වල ගමන් ගන්නා මගීන් හට පාර්සල් රැගෙන යාම නොකරන ලෙස පෞද්ගලික බස් සංගම් මගීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

පරීක්ෂා කිරීම් කටයුතු අපහසු බැවින් නැවත දැනුම් දෙන තුරු බස් රථ වල පාර්සල් රැගෙන යාමෙන් වළකින ලෙස දැනුම් දී ඇත.