පිිපිරීම්වලින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 310 දක්වා ඉහළට

46

පිිපිරීම්වලින් මිය ගිය පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 310 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව පොලිසි මාධය අංශය පවසයි.