සියලු විශ්වවිද්‍යාල වසයි

දිවයිනේ සියලු විශ්වවිද්‍යාලයන්හි අධ්‍යයන කටයුතු නැවත දැනුම් දෙන තුරු ආරම්භ නොකිරීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව තීරණය කර තිබේ.