පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය අරඹයි

හදිසි නිතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරිමේ ගැසට් පත්‍රය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය මේ වන විටත් පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙනවා.