ගුවන් තොටුපළට එනවනම් කලින් එන්න

ගුවන් තොටුපළට පැම්ණෙනවානම් නියම්ත වෙලාවට පෙර පැම්ණෙන ලෙස ගුවන් තොටුපොළ බලධාරින් විසින් සියලු මගීන් වෙත දැනුම් දිමක් සිදු කර තිබේ.