පාලන මිලක් ඇති කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව සාකච්ඡා කර තිබෙනවා – අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර

පාරිභෝගික අධිකාරිය නිලධාරීන් බඳවාගෙන, බලතල ලබාදී ශක්තිමත් කළ යුතු බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා අද (29) පාර්ලිමේන්තුවේ වැයශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමින් මෙසේ පැවසී ය.

සියලු රජයන් තුළ බරපතල විවේචනයට ලක් වෙන්නේ බඩු මිල වැඩි වීම ගැනයි. මේ රජය පත් වුණාම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල අඩු කළා. ඉන්ධන මිල අඩු කළා. ගෑස් මිල අඩු කළා. ටින් මාළු මිල විශාල වශයෙන් අඩු කළා. පාන්
පිටි මිල අඩු කළා.

එළවළු මිල, පොල්වල මිල, දේශීය සහල් මිල වැඩි වීමක් තිබෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන් ම සාකච්ඡා කරන්නේ අනෙක් භාණ්ඩ මිල අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා. රටක් විදියට මේවා පිටරටින් ගෙන්න බෑ. යම් මිල වැඩි වීමක් තිබුනත් එහි වාසිය යන්නේ අපේ රටේ ගොවීන්ටමයි.

රටේ දේශීය නිෂ්පාදනය අඩු වී තිබෙනවා. විශාල සහල් හිඟයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. පිට රටින් සහල් ගේන්න සිදු වෙනවා. පාරිභෝගික අධිකාරිය නිලධාරීන් බඳවාගෙන, බලතල ලබාදී ශක්තිමත් කළ යුතුයි. පනත ශක්තිමත් කරන්න වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා. අලෙවි නියෝජිතයන් පත් කර අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අඩු මිලට ලබාදීමට අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. පාලන මිලක් ඇති කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. පොල් ගැන සාකච්ඡා කළා. පොල් ඉඩම් කට්ටි කිරීම පොල් මිලට බලපා තිබෙනවා යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.