අනුරාධපුර ශ්‍රාවස්තිපුර සිදු වූ අනතුරකින් 17 දෙනෙකු රෝහල්ගත කරයි