විරෝධතාවයට කදුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහාර

අන්තර් ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විරෝධතාවයට කදුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

අන්තර් ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් හේතුවෙන් මේ වන විට කොළඹ, ලෝටස් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් වසා දමා ඇත.