බීමත් රියදුරන් 7437ක් අත්අඩංගුවට

දිවයින පුරා සිදු කරන ලද විශේෂ රථ වාහන මෙහෙයුම මඟින් මේ වන විට බීමත් රියදුරන් 7437ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පසුගිය 2019.07.05 දින සිට අද(06) දක්වා සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමකින් මෙම බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය පැවසීය.

ඊයේ(05) උදෑසන 6.00 සිට අද උදෑසන 6.00 දක්වා පැය 24 කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 119ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.