ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හා මැතිවරණ නීතියේ පවතින අඩුපාඩු යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීමට බාධා කරනවා