මරණ දඩුවමට එරෙහි පෙත්සම් 3ක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි