ක්‍රීඩාව දියුණු නොවන ප්‍රධානතම හේතුව මෙන්න

ක්‍රීඩාව දියුණු නොවන ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ ක්‍රීඩා සමාගම් බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.