බෞද්ධ විරෝධී කුමන්ත්‍රණයක් ගැන ඇමති සජිත්ගෙන් අනාවරණයක්