ජනාධිපතිවරණය සාමකාමීව පැවැත්වීමට කටයුතු කරනවා – අගමැති