සුළු ජාතීන් සුරකින විධායක ජනපතිධූරය අහෝසි නොකළ යුතුයි