පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නාමයෝජනා භාරදීම දෙවන අදියර අද

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නාමයෝජනා භාරදීම දෙවන අදියර අද(18) ආරම්භ කෙරේ. මෙහිදි පළාත පාලන ආයතන 248ක් වෙනුවෙන් නාමයෝජනා භාරදීම සිදුවේ.

ඒ අනුව මෙම නාමයෝජනා භාරදීමේ දෙවන අදියර (21)මධ්‍යහන 12.00න් අවසන් වීමට නියමිතයි. දෙවන නාමයෝජනා දැන්වීමට අනුව මහා නගර සභා 17ක්, නගර සභා 23ක්, ප්‍රාදේශීය සභා 208ක නාමයෝජනා භාරගැනීම මෙහිදි සිදු කෙරේ.