වත්මන් රජයෙන් මාධ්‍යට පූර්ණ නිදහසක් – ඇමති බන්දුලගෙන් සහතිකයක්