රාජ්‍ය සේවයට යළිත් විශ්‍රාම වැටුප

රාජ්‍ය සේවය තුළ පවතින වැටුප් විෂමතා සහ ශ්‍රේණි අතර පවතින ගැටලු විසඳීම සඳහා කොමිෂන් පත් කිරීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව සේවා ව්‍යවස්ථා නොමැති ආයතනවලට සේවා ව්‍යවස්ථා සකස් කරන බවත්, පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් අහිමි කළ පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප නැවත ඇති කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය.

විශ්‍රාම වැටුප අහිමි කර පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුපක් හදුන්වා දුන් බවත්, එම ක්‍රමයට විශාල විරෝධතාවයක් ඇති වූ බවත්, එහෙත් එම ආණ්ඩුව ඔවුන්ගේ තීරණයට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කළ බවත් අද (28දා) දින පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව මෙම වරප්‍රසාදය ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙන බවත් ඔහු කියා සිටියේය.