අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා දීමේ වැඩපිලිවෙළ ඇරඹේ

බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය මඟින් අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා දීමේ වැඩපිලිවෙළ ඇරඹේ.

 

අයදුම්කරුවන් විසින් ජනවාරි 20 වනදා පළවු පුවත්පත් දැනිවීමේ සඳහන් ආකෘතියට අනුව සකස් කළ අයඳුම්පත් 2020-02-15 වන දිනට ‌පෙර ග්‍රාම නිලධාරී ‌වෙත භාරදිය යුතුයි.