දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක්?

අද (12) සවස දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක් අාරම්භ වීමට නියමිතව අැති බව වාර්තා වෙයි.

දුම්රිය සේවකයින් සේවයෙන් ඉවත් වන බවට තොරතුරු ලැබෙමින් පවතී.