විශ්‍රාමිකයින් සදහා දිවයිනේ සියලු ඔසුසැල් අප්‍රේල් 2, 3, 6 විවෘතයි

විශ්‍රාමිකයින්ට ඖෂධ මිලදී ගැනීමට හෙට (02), අනිද්දා (03) සහ අප්‍රේල් 06 දිවයිනේ සියලු ඖෂධ අලෙවිසැල් විවෘත කර තිබෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසයි