ජාත්‍යන්තර පාසල් හා ටියුෂන් ද නිවාඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

රජයේ තීරණය අනුගමනය කරමින් හෙට(13) සිට ලබන සිකුරාදා දක්වා සියලු පෞද්ගලික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර පාසල් සහ උපකාරක පන්ති සඳහා නිවාඩු ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.