ගාමිණී සෙනරත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ධූරයට පත් වේ

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ලෙස නැවත වරක් ගාමිණී සෙනරත් මහතා පත්කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

 

ගාමිණී සේදර සෙනරත් මහතා මීට ප්‍රථම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී වශයෙන් 2005 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා කටයුතු කර ඇති අතර 2004 වර්ෂයේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දරන කාලය තුළ අග්‍රාමාත්‍ය අතිරේක ලේකම් වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මූලික උපාධිය හදාරා ඇති ගාමිණී සේදර සෙනරත් මහතා 1984 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට එක්විය.

ප්‍රථමයෙන් සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකු වශයෙන්ද ඉන්පසු ආගමන විගමන පාලක, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් යන තනතුරු ද හොබවා ඇත.

ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ, ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සහ මහජන බැංකුව යන ආයතනවල සභාපති ධුර දරා ඇත.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පරිගණක තාක්ෂණය පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිධරයෙකු වන ඒ මහතා විදේශ පාඨමාලා රැසක් ද හදාරා ඇත