රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්

චමල් රාජපක්ෂ – අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ප්‍රියංකර ජයරත්න – විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළපල රැකියා කටයුතු පිලිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය

දුම්න්ද දිසානායක – සුර්යබල,සුළං හා ජලවිදුලි ජනන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

දයාසිරි ජයසේකර – බතික් අත්යන්ත්‍ර හා දේශිය නිෂ්පාදන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලසන්ත අලගියවන්න – සමුපකාර සේවා අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික අධ්‍යක්ෂණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ  – බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්ම්ක භාණඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගිකරණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නිමල් ලන්සා – ග්‍රාම්ය මාර්ග හා අවශේෂ යට්තල පහසුකම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ජයන්ත සමරවිර – ගුදම් පහසුකම් වරාය බහලුම් අංගන වරාය සැපයුම් හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

රාෙෂාන් රණසිංහ – ඉඩම් කළමනාකරණ කටයතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

කනක හේරත් – සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ තේ වතු ආශ්‍රිත බෝග වගා තේ කර්මාන්තශාලා නවිකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

විදුර වික්‍රමනායක – ජාතික උරුම ප්‍රාසංගික කලා හා ග්‍රාම්ය කලා ශිල්ප ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ජානක වක්කුඹුර – උක් බඩඉරිගු කජු ගම්ම්රිස් කුරුදු කරාබුනැටි බුලත් අැතුළු කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධනය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

විජිත බේරුගොඩ – දහම් පාසල් භික්ෂු අධ්‍යාපන පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ශෙහාන් සේමසිංහ – සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුදු මුල්‍ය ස්වයං රැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා න උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

මොහාන් ද සිල්වා – පොහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම් රසායනික පොහොර හා කෘම් නාශක භාවිත නියාමන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලොහාන් රත්වත්ත – මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

දිලුම් අමුණුගම – වාහන නියාමන බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

විමලවිර දිසානායක – වනජිවි රැකවරණය අලි වැට හා අගල් ඉදිකිරිම තුළු ආර්ක්ෂක වැඩපිළිවෙලවල් හා නැවත වගා කිරිම හා වන සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

තාරක බාලසුරිය – කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉන්දික අනුරුද්ධ – ග්‍රාම්ය නිවාස හා ඉදිකිරිම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

කංචන විජේසේකර – විසිතුරු මසුන් මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ති කිරිම ධිවර වරාය සංවර්ධන බහුදින ධිවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සනත් නිශාන්ත – ග්‍රාම්ය හා ප්‍රාදේශිය පානිය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සිරිපාල ගම්ලත් – මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත අැලවේලි හා ජනාවාස පොදු යට්තල පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සරත් වීරසේකර – පළාත් සභා හා පලාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අනුරාධ ජයරත්න – ග්‍රාම්ය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් – තැපැල් හා ජන මාධ්‍යවේදි වෘත්තීය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

තේනුක විදානගමගේ – ග්‍රම්ය හා පාසල් ක්‍රිඩා යට්තල පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සිසිර ජයකාෙඩ් – දේශිය වෙදකම් ප්‍රවර්ධන ග්‍රාම්ය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

පියල් නිශාන්ත – කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන පෙර පාසල් හා ප්‍රාථම්ක අධ්‍යාපන පාසල් යට්තල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ප්‍රසන්න රණවිර – වේවැල් පිත්තල මැට් ලී බඩු සහ ග්‍රාම්ය කර්මාන්න ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඩී.වී.චානක – ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ඩී.බී.හේරත් – පශු සම්පත් ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන හා කිරි බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍

ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ – වි හා ධාන්‍ය කාබනික අාහාර ඒළවළු පළතුරු මිරිස් ලුණු හා අර්තාපල් ප්‍රවර්ධන උසස් තාක්ෂණික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නාලක ගොඩහේවා – නගරික සංවර්ධන වෙරළ සංරක්ෂණ අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රාතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ජිවන් තොණ්ඩමන් – වතු නිවාස හා ප්‍රජා යට්තල පහසුකම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අජිත් නිවාඩ් කබිරාල් – මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළදපල සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සීතා අරඹේපොළ – නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තිය අධ්‍යාපන පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම්  කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

චන්න ජයසුමන – ඖෂධ නිෂ්පාදනය සැපයිම හා නියාමන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය