වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරම්න් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.