පාසල් විවෘත කළ ප්‍රදේශවල සිසුන් ප්‍රවාහනයට බස් රථ යොදවයි

බස් රථ 600 කට ආසන්න ගණනක් පාසල් විවෘත කළ ප්‍රදේශවල සිසුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට යෙද වූ බව ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සදහන් කළේය.