කාලගුණයෙන් රතු නිවේදනයක්

බුරවි සුළි කුණාටුව පිළිබද රජයේ පුවත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ දැනුම් දීමක් කර තිබේ.