ආබාධිත පුද්ගලයින් සදහා වන ජාත්‍යන්තර දින පණිවිඩය

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආබාධිත පුද්ගලයින් සදහා වන ජාත්‍යන්තර දින පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

අගමැතිවරයා මෙම නිවේදනයේ වැඩ්දුරටත් සදහන් කරන්නේ ආබාධිත පුද්ගලයන් මෙන්ම ආබාධීත නොවන පුද්ගලයින්ද සම අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදිම්න් සමාජය තුළ ජිවත්විය යුතු බවයි.

අදාල නිවේදනය පහතින්…..