මාලිගාවත්ත NHS නිවාස සංකීර්ණයේ හුදකලා තත්ත්වය ඉවතට

මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ NHS නිවාස සංකීර්ණය මේ මොහොතේ සිට හුදකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

 

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2021.01.04 අධ්‍යක්ෂ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක නිකුත් කරන ලද වේලාව 13/2021 11.05 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය කරන බව කොවිඩ් දෙයි. NHS මාළිගාවත්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමය මේ මොහොතේ සිට හුදකලා බවෙන් ඉවත් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දැනුම් නාලුක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කිරුලපන මාවත, කොළඹ ලංකාව. 163, கிருலப்பலை கொழும்பு தொ (+94 2515759 (+9411)251475 www.news.lk"