සමුද්‍ර දුෂණය වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනයට තීරණය කෙරේ

දිනෙන් දින ඉහළ යන සමුද්‍ර දූෂණය වැළැක්වීමේ අරමුණින් සමුද්‍ර දුෂණය වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමට සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

නව සංශෝධන අනුව සාගර සම්පතට බලපෑම් එල්ල කරන්නන්ට එරෙහිව ක්ෂණිකව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබේ