තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 158ක්

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් රෝගීන 158ක් වාර්තා විය.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.03.20 Updated යාවත්කාලින කිරීම 18:10 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවෙදන අංක: 273/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව:18:10 පුවෘත්ති නිවේදනය 2021 මාර්තු 20 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -84942 පෑළියගොඩ කොව්ඩ් පොකුරේ ආශ්‍රීතයින් 158 එකතුව -85100 (අද දිනට 158) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 163 කිරුදපන මාවත කොලවට 183 கொலுும்ட இலந்கை, (+94 1)2515759 www.news.lk"