විදෙස් සංචාරකයින් මෙරටට පැමිණිමේදී නිරෝධායනය කෙරෙන කාලසීමාව අඩු කෙරේ

විදේශ සංචාරකයින් දිවයිනට පැමිණිමේදී නිරෝධායනයට ලක්විය යුතු කාල සීමාව දින 14 සිට දින 07 දක්වා අඩු කර තිබෙන බවත්සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර ඇති අතර එය අද සිට ක්‍රියාත්මක බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය සඳහන් කළාය.