බස්නාහිර කතෝලික, පෞද්ගලික සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් අරඹන දිනය

බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි අගරදගුරු පදවියේ සියලුම කතෝලික පෞද්ගලික සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් අප්‍රේල් මස 5 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට තීරණයකර තිබේ.