උත්සව සමයේ විශේෂ දුම්රිය කාලසටහනක්

එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය යෙදවීමට කටයුතු කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කාලසටහනක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර තිබේ.

දුම්රිය කාල සටහන පහතින්

No photo description available.
May be an image of floor plan and text that says "විශේෂ දුම්රිය වේයන්ගොඩ 12.25 කළුතර දකුණ වීශේෂ දුම්රිය කළුතර දකුණ ධාවනය දිනයන් 3,14.04.2021 විශේෂ දූම්රිය මරදාන මරදාන 16.44 ගාල්ල 12.00 විශේෂ දුම්රිය ගාල්ල 13,14.04.2021 විශ්ෂ දුම්රිය මරදාන 16 06.15 මරදාන 15.50 09,10,11,සහ12.04.2021 බෙලිඅත්ත 10.21 09,10,11,ස8012.04.2021 විශේෂ දුම්රිය බෙලිඅත්ත 17 15.30 විශේෂ දූම්රිය මරදාන 18.50 සහ 12.04.2021 මරදාන 19.05 බෙලිඅත්ත 22.25 09 සහ 12.04.2021 විශේෂ දුම්රිය බෙලිඅත්න 19 05.15 18.04 18.04.2021 මරදාන 08.55 විශේෂ දුම්රිය මරදාන 14.55 19.04.2021 මාතර 18.15 විශේෂ දුම්රිය මාතර 21 07.40 මරදාන 10.50 10,11,සහ12.04.2021 11,සහ12.04.2021 Om දූම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී 7000 团 CIRO 06197721176 XVE 22:40 200 10/T0"