ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 42 ක හුදකලා බව ඉවතට

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 42 ක හුදකලා බව ඉවත් කර තිබෙනවා. එලෙස හුදකලාබව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ පහතින්,