වසරේ පළමු චන්ද්‍රග්‍රහණය අද දිස්වේ

මේ වසරේ පළමු චන්ද්‍රග්‍රහණය අද මෙරට ජනතාවට ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණයක් ලෙස දිස්වෙනු ඇති බව සදහන් වෙනවා. ඒ පස්වරු 06.23 සිට පස්වරු 7.20 දක්වා වූ කාලය තුලයි.