අද මේ දක්වා ආසාදිතයින් 1,782ක්

අද මේ දක්වා ආසාදිතයින් 1,782ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත රෝගීන් ගණන 174,059කි.