චීනයේ නිෂ්පාදිත Sinovac කොරෝනා මර්දන එන්නතට who අනුමැතිය

චීනයේ නිෂ්පාදිත Sinovac කොරෝනා මර්දන එන්නත, හදිසි භාවිතය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.