කොළඹ තැන් කිහිපයකට ජල සැපයුම ඇනහිටී

කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද උදෑසන සිට ජල සැපයුම ඇනහිට තිබෙනවා. කොළොන්නාව නගර සභා සීමාව, මොරගස්මුල්ල, රාජගිරිය, රාජගිරියේ සිට නාවල දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය හා අතුරු මාර්ගවල ජල සැපයුමට ඇනහිට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.