දිනක් තුළ මේ දක්වා මෙරට සිදුකළ වැඩිම එන්නත්කරණයක් ඊයේ

දිනක් තුළ මේ දක්වා මෙරට සිදුකළ වැඩිම එන්නත්කරණයක් ඊයේ දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ඊයේ දිනය තුළ පුද්ගලයින් 337,445ක් සඳහා එන්නත් මාත්‍රා ලබාදී ඇති බව රජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සදහන් කරනවා.