ඊයේ දිනයේ නිරෝධායන රීති කැඩූ තවත් 189ක් පොලිස් අත් අඩංගුවට

ඊයේ දිනයේ නිරෝධායන රීති කැඩූ තවත් 189ක් පොලිස් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අනුව මේ දක්වා නිරෝධායන රීති කඩ කිරීමෙන් අත් අඩංගුවට ගත් පිරිස 51,581 ක් දක්වා ඉහළ තිබෙනවා.ඊයේ දිනයේ නිරෝධායන රීති කැඩූ තවත් 189ක් පොලිස් අත් අඩංගුවට