තායිලන්තයේ කොවිඩ් දරුණු අවධියට

තායිලන්තයේ මේ වන විට කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තියේ දරුණුම අවධියට මුහුණපා සිටී.

දෛනික මරණ 200කට ආසන්න වෙමින් ඇති එරට සෞඛ්‍ය පද්ධතිය බරපතළ අර්බුදයකට පත්ව ඇත.