එන්නත්කරණය සම්පූර්ණ කළ ප්‍රතිශතය තවත් ඉහළට

මෙරට වයස අවුරුදු 20ට වැඩි ජනගහනයෙන් සියයට 85ක් මේ වන විට කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සම්පූර්ණ කර තිබේ.

පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් වූ පිරිස සමස්ත ජනගහනයෙන් සියයට 57.5ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පෙන්වා දෙයි.