යුධ හමුදාව විසින් සිදු කරන එන්නත්කරණ වැඩ සටහන

යුධ හමුදාව විසින් අද සිදු කරන එන්නත්කරණ වැඩ සටහන පිළිබද විස්තර පහතින්,