ගත වූ සතිය තුළ දෛනික කොවිඩ් මරණ හා රෝගීන් ඉහළ යාමක්

මීට පෙර සතියට සාපේක්ෂව කොවිඩ් රෝගීන් සියයට 51.6 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ.