ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් පුපුරා යන කතාව බොරුවක් – ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම

ලිට්‍රෝ ගෑස්

ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් පුපුරා යන බවට සමාජ මාධ්‍ය තුළ පැතිරී යන සියලු පුවත් අසත්‍ය බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසනවා. එසේම ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර් වල සංයුතියේ කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නැති බවයි සමාගම පවසන්නේ.

එම නිසා ජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස බිය විය යුතු නැති බවත් එම සමාගමේ අලෙවි අධ්‍යක්ෂ ජනක පතිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.