ඉන්දියාවෙන් තවත් ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක්

ඩීසල්

ඉන්දීය ණය පහසුකම යටතේ ඉන්දියාවෙන් තවත් ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනැවිත් ඇත.