බත්තරමුල්ල සහ තලවතුගොඩ ප්‍රදේශවල රථවාහන තදබදයක්

විරෝධතාවක්

174 බස් මාර්ගයේ බත්තරමුල්ල සහ තලවතුගොඩ ප්‍රදේශවල දැඩි රථවාහන තදබදයක්.